Lokalutvalget

Formål

Lokalutvalget skal gjennom sitt arbeid være bindeledd mellom lokalsamfunnet og kommunenes politiske organer og administrasjon. Målet med arbeidet er å styrke nærdemokratiet og å sikre beslutninger som ivaret

Lokalutvalgets arbeidsområder

Lokalutvalget kan avgi uttalelser til kommunestyret, hovedutvalg, formannskap og administrasjon i saker som vedrører eget lokalsamfunn.

Lokalutvalget tar opp saker og forslag, kan fremme forslag til prosjekter og søke kommunen om midler til gjennomføring. Det skal være et lokalt kontaktorgan i forhold til prosjekt kultur- og miljøarbeid. Lokalutvalget skal også være ansvarlig for utarbeidelse og oppdatering av tiltaksplaner
ar befolkningens behov. Målet er å arbeide for nyetablering, trivsel og en offentlig tjenesteyting

Sammensetning

Vårt lokalutvalg består av medlemmer fra kretsene Breivik, Askoslett, Kjøpstad, Kjelling, Kummeren, Skjellvik, Sandnes, Nerlandet og Nygårdsjøen området. Styret består av 6 medlemmer samt varamedlemmer.

Styret i Lokalutvalget

Styremøter
Årsmeldinger og årsmøter

Tilflyttergruppa

Møter
Årsmeldinger
Arbeidsplaner

Theme by Anders Norén